پیوندها

 
راهنمای ارتباط مردمی 
عنوان
تلفن مستقیم
      نمابر      
تلفن داخلی
تلفن عمومی اداره کل
مدیرکل 
32239090-32220176
32224003
 300
32238523-4
معاون نظارت مالی
32226116
32226116
 309
32238523-4
معاون پشتیبانی 32243155 32243155 296
حراست
32231442
32231442
 294
32238523-4
روابط عمومی
32267102
32267102
 287
32238523-4
ذیحسابی
32232379
32232379
 251
32238523-4
امور اداری
32234012
32234012
 229
32238523-4
قسمت خزانه
32254447
32254447
 261
32238523-4
نظارت مالی
 32225631
32225631
 216
32238523-4
تمرکز وتلفیق 32238525 32238525 221
32238523-4
اموال واوراق بهادار 32225632 32225632 238
32238523-4
مرکز خدمات سرمایه گذاری 32535610-11 32547610
کارشناسان اقتصادی 32243156
انفورماتیک 32267101
تلفن گویا 32254444
32238523-4
تلفنخانه 32238523-4 9
32238523-4
                                                                       کد گرگان :017
        نشانی :
          استان گلستان – گرگان – خیابان پاسداران – اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان گلستان
^