پیوندها

اهداف و وظایف معاونت نظارت مالی

آشنایی با  اداره اموال اوراق و بهادار

اموال بخش عظیمی از دارایی‌های دولت را در ایران تشکیل می‌دهد. به طوری که هر ساله مبالغ هنگفتی از بودجه عمومی کشور صرف خرید و جایگزینی آنها می‌گردد. تنوع زیاد در اموال و گستردگی در حجم عملیات آنها باعث گردیده سیستم اموال دولتی از مشخصات منحصر به فردی برخوردار باشد. به طوری که با استفاده از این سیستم می‌توان ضمن حفظ و نگهداری سوابق اموال از صرف وقت و هزینه‌ زیاد برای ثبت سوابق مالی و انعکاس آنها در صورت‌های مالی و بودجه جلوگیری نمود.

اداره اموال اوراق و بهادار به عنوان نماینده اداره کل اموال و اوراق بهادار دولتی وزارت امور اقتصادی بر اساس شرح وظایف خود که عمدتا ناشی از قانون محاسبات عمومی خصوصا فصل پنجم آن و همچنین قوانین و مقررات و آئین نامه های مرتبط با قانون محسابات عمومی است، نسبت به ارائه خدمات اموالی به دستگاه های اجرایی اقدام می نماید.

اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار زیر مجموعه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در وزارت امور اقتصادی ودارایی است. همچنین اداره اموال و اوراق بهادار زیر مجموعه معاونت نظارت مالی و خزانه معین استان در اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان ها می باشد.

امور جاری در اداره اموال عمدتا شامل کنترل حساب اموال غیر مصرفی و در حکم مصرفی، خودروهای دولتی، اوراق بهادار، اموال غیر منقول و سایر امور متفرقه نظیر شرکت در جلسات مرتبط و .... است.

تعریف اموال :

منظور از اموال : اموال دولتی می باشد که توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی خریداری شده یا می شود و یا به نحوی از انحاء در تملک دولت بوده و یا در می آید.

خدمت دهندگان : ریاست سازمان ,معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین , رییس اداره اموال واوراق بهادار, کارشناسان اموال, بازرسین , دبیرخانه.

خدمت گیرندگان: کلیه دستگاه های اجرایی استان.

مدارک و اطلاعات مورد نیاز:

صورتحساب رسیده – کلیه اموالی که به نحوی وارد سیستم دستگاه اجرایی می شود.

صورتحساب فرستاده - کلیه اموالی که به نحوی از سیستم دستگاه اجرایی خارج می شود.

برخی از وظایف اداره اموال و اوراق بهادار :

·     دریافت صورتحساب های اموال رسیده و فرستاده از دستگاه های اجرایی مشمول آئین نامه اموال دولتی ، به منظور نظارت و تمرکز حساب اموال بررسی آنها و نهایتاً اعلام وصول و یا واخواهی آن .

·    دریافت فهرست اموال منقول غیر مصرفی دستگاه های اجرایی استان که در اجرای مواد 107 و 108 قانون محاسبات عمومی کشور به ادارات و سازمان ها و شرکت هایی که 100% سهام آنها متعلق به دولت است ، انتقال می یابد و بررسی و مطابقت آن ها با سوابق مربوط و صدور موافقت موضوع مواد مذکور.

·     دریافت فهرست اموال امانی موضوع ماده 110 قانون محاسبات عمومی کشور از دستگاه تحویل گیرنده مال و پیگیری لازم جهت اعاده آن ها پس از موعد مقرر در صورت جلسه تحویل.

·     دریافت فهرست اموال اسقاط و مازاد بر نیاز که دستگاه های دولتی استان در اجرای ماده 112 قانون م . ع. ک بفروش می رسانند و بررسی مدارک احراز مالکیت و مجوز فروش و نتیجتاً اعلام اطلاع از فروش و یا واخواهی آنها.

     دریافت صورتجلسه تحویل و تحول بین امنای اموال به همراه فهرست اموال تحویلی و بررسی مطابقت آن با سوابق و درصورت وجود کسری در اموال پیگیری لازم تا حصول نتیجه

·     نظارت دقیق بر اجرای صحیح مقررات مربوط ، در انتصاب امنای اموال

·     رسیدگی به درخواست حذف اموال از آمار اموال سازمان ها و ادارات دولتی در سطح استان ، بررسی و مطابقت مدارک حذف با مقررات و قوانین مربوطه و در صورت تائیدآن ها ، اعلام اطلاع به دستگاه ذیربط برابر ماده 35 آئین نامه اموال دولتی.

·     نظارت دقیق بر اجرای مواد 38 و 39 آئین نامه اموال دولتی ، زمانی که اموال دولتی به هر علتی از بین میروند.

·     دریافت فهرست و مشخصات اموال غیر منقول دولت از سازمان ها و ادارات دولتی در سطح استان و پیگیری لازم جهت دریافت اصل اسناد مالکیت مطابق دستور العمل ماده 123 قانون م . ع. ک .

·     پیگیری های لازم در موارد اصلاح اسناد مالکیت اموال غیر منقول دولت برابر ماده 26 آئین نامه اموال دولتی.

·     تحویل انواع تمبر مالیاتی ، دادگستری و متفرقه به اداره کل دادگستری و اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل امور مالیاتی.

·     تحویل انواع اوراق ثبتی به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان .

·     نظارت بر اجرای صحیح قانون نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد مصوب 1358 شورای انقلاب اسلامی و آئین نامه اجرایی آن توسط دستگاه های اجرایی استان.

·    اعزام بازرس به ادارات و سازمان های دولتی در اجرای ماده106 قانون محاسبات عمومی کشور به منظور بررسی، موجودی تنظیم حساب ، نحوه حفظ و حراست اموال دولت و اجرای صحیح مقررات و قوانین مربوط به اموال دولتی ، راهنمایی امنای اموال و رفع مشکلات اموالی آنان.

اعمال نظارت بر تشگیل خزانه اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولت، نگهداری اسنادمالکیت در آن، کنترل وصول و ایصال اسنادمالکیت،مدارک ومشخصات اموال غیرمنقول

قوانین و آئین نامه های مورد عمل :

1 - فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366

2 - آئین نامه اجرایی ماده 122 قانون محاسبات عمومی کشور

3 - بخشنامه ها و دستور العمل های صادره از وزارت امور اقتصادی و دارایی و اداره کل اموال دولتی

4 - سایر قوانین مورد عمل و مرتبط با اموال دولتی

اهم اقداماتی که در اداره نظارت مالی انجام می‏شود :

 1. انجام کلیه امور مربوط به کمیسیون دیون بلامحل استان:
 • جمع آوری عملکرد دستگاههای اجرایی استانی بابت دیون پرداختی در مقاطع شش‏ماهه و سالانه و ارسال آن به اداره کل نظارت بر اجرای بودجه.
 1. بروز نگهداری سیستم پرسنلی (اداره کل نظارت بر ذیحسابیها) که شامل مراحل زیر می‏باشد :
 • درج آخرین احکام مربوط به انتصابات اعم از ذیحسابان،معاونین ذیحساب دستگاههای اجرایی.
 • درج آخرین وضعیت سرپرستی هریک از ذیحسابان استانی دستگاههای اجرایی.
 • درج وضعیت تحویل و تحول های صورت گرفته و اخذ گزارش.
 • تهیه گزارش در سه نوع و ارسال آنها به اداره کل نظارت بر ذیحسابیها.
 1. رسیدگی به صورتمجلس های تحویل و تحول ذیحسابان دستگاههای اجرایی و نیز شهرداریها و ارسال گزارش مربوط به وضعیت تحویل و تحول های ذیحسابان استان در مقاطع زمانی سه ماهه.

 1. تهیه و ارسال گزارش عملکرد منابع درآمدی استان (حدود 30 دستگاه اجرایی استانی) در مقاطع زمانی سه ماهه و ارسال آن به اداره کل نظارت بر اجرایی بودجه.
 2. تهیه گزارش جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (بیش از 80 دستگاه اجرایی و شهرداری های استان) در مقاطع زمانی پانزده روز (حدود 25 فقره گزارش) و ارسال آن به مقامات ذیصلاح استانی.
 3. جمع آوری فرم های خوداظهاری (ورود و خروج) ذیحسابان استان در مقاطع زمانی ماهانه.
 4. انجام امور مربوط به برگزاری جلسات هماهنگی و هم اندیشی ذیحسابان و مدیران مالی استان شامل :
 • تهیه برنامه زمان بندی سالانه و ابلاغ آن به اعضای عضو.
 • هماهنگی های لازم با هریک از قسمتهای اداره کل(روابط عمومی،تدارکات و ..) جهت برگزاری جلسات.
 • تهیه بخشنامه ها ،تصویب نامه ها و ... جهت قرائت، بحث و بررسی در جلسه .
 • تنظیم صورتجلسه و ارسال آن به اداره کل نظارت بر ذیحسابیها.
 1. انجام امور مربوط به برگزاری جلسات کمیته تخصصی ذیحسابان استان ، به شرح ذیل:
 • تهیه برنامه زمان بندی سالانه و ابلاغ آن به اعضای عضو.
 • هماهنگی های لازم با هریک از قسمتهای اداره کل(روابط عمومی،تدارکات و ..) جهت برگزاری جلسات.
 • تهیه بخشنامه ها ،تصویب نامه ها و ... جهت قرائت، بحث و بررسی در جلسه .
 • تنظیم صورتجلسه و ارسال آن به اداره کل نظارت بر ذیحسابیها.
 1. انجام امور مربوط به برگزاری جلسات ستاد بودجه استان ( حسب بخشنامه وزیر محترم وزارت متبوع) شامل :
 • صدور احکام اعضای ستاد بودجه استانی.
 • تهیه برنامه زمان بندی سالانه و ابلاغ آن به اعضای ستاد
 • تنظیم صورتجلسه تشکیل جلسات ستاد و ارسال آن به معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع وزارت متبوع.
 1. انجام امور مربوط به تقسیط بدهی های دولت و ارسال گزارش عملکرد آن در مقاطع زمانی شش ماهه و سالانه.
 2. انجام امور مربوط به بدهی و مطالبات دستگاههای اجرایی استان، شهرداریها و دانشگاههای استان بشرح ذیل:
 • آموزش نمایندگان کاربران استانی سامانه سماد.
 • رسیدگی به گزارشهای دریافتی از دستگاهها و ارسال آنها به مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های عمومی .
 • پاسخگویی به سئوالات مطروحه توسط کاربران و نیز اخذ استعلام از مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های عمومی.
 1. انجام امور مربوط به واگذاری اسناد خزانه اسلامی موضوع تبصره های قانون بودجه سنواتی کشور.
 2. انجام امور مربوط به صدور اوراق تسویه خزانه  موضوع تبصره های قانون بودجه سنواتی کشور.
 3. رسیدگی و ارائه نظر کارشناسی در خصوص اجرای ماده (91) قانون محاسبات عمومی کشور توسط ذیحسابان دستگاههای اجرایی استان.
 4. پیگیری امور مربوط به استیفای طلب دولت (موضوع بند ب ماده 4 و ماده 7 آیین نامه پیش پرداخت و علی الحساب).
 5. بررسی اسناد و مدارک مربوط به افراد معرفی شده جهت انجام امور ذیحسابی شهرداریها و اعلام نظر کارشناسی.
 6. پاسخگویی به سوالات (استعلامات) ذیحسابان و مدیران مالی و یا ... درخصوص امور مالی و محاسباتی و نیز استعلام از اداره کل نظارت بر اجرای بودجه در خصوص آن امور.
 7. حسابرسی حدود (60) دستگاه اجرایی و شهرداری استان و تهیه حدود (120) فقره گزارش و مکاتبه با آن دستگاهها و شهرداری ها (موضوع ماده 90 و تبصره  5 ماده 72 قانون محاسبات عمومی کشور).
 8. انجام امور مربوط به ارزیابی عملکرد مدیریتی ذیحسابان(30) شهرداری  استان گلستان .

اهداف و وظایف خزانه معين استان گلستان

1 –  بخش درآمد عمومي

1 – پيگيري در وصول درآمدهاي استان و واریز به حسابهاي خزانه داريكل در پایان هر روز

2 – تهيه و ارسال گواهي (فرم شماره 6) درآمدهاي عمومي وصولي به دستگاههاي اجرايي

3 – صدور مجوز استردادها از محل درآمدها

4 – صدور مجوز جابجايي در حسابهاي درآمد (موضوع اشتباه واريزي)

5 – صدور مجوز استرداد اضافه دريافتها

6 – درخواست استرداد وجه از خزانه كشور با توجه به بستانكاريهاي اعلام شده از سوي خزانه .

2_بخش  اعتبارات

اعتبارات هزينه اي و تملك دارائيهاي سرمايه اي:

 1. كنترل تخصيص و اعتبار دستگاههاي اجرايي بر اساس ضوابط بودجه و دستورالعملهاي صادره .
 2. پرداخت تنخواه گردان حسابداري به ذيحسابيهاي دستگاههاي اجرايي طبق ماده 54 قانون محاسبات عمومي.
 3. پرداخت درخواست وجه هاي رسيده ازذيحسابان دستگاههاي اجرايي(مطابق ماده22 قانون محاسبات عمومي)
 4. صدور اعلاميه انتقال وجه به دستگاههاي اجرايي.
 5.  صدور اعلام وصول مانده هاي مصرف نشده اعتبارات هزينه اي و تملك دارائيهاي سرمايه اي.

  پرداخت

هريك از مسئولين اعتبارات سرمايه اي و هزينه اي درخواست وجه هاي واصله از ذيحسابي دستگاه اجرايي را پس از كنترل اعتبار مصوب و تخصيص ، تامين اعتبار نموده و با صدور سند حسابداري به واحد پرداخت ارسال مي نمايد. واحد پرداخت نيز بر اساس سندهاي صادره وجه درخواستي را به شماره حسابهاي ذكر شده در درخواست به حساب مذكور واريز مي نمايد . ضمناً هريك از درخواست وجه ها از حسابهاي مربوط به خود در خزانه پرداخت مي شود. بعضي از پرداختها مربوط به درآمد اختصاصي دستگاههاي اجرايي بوده كه در قالب سقفهاي تعيين شده از مركز و يا پيش بيني شده در قانون بودجه صورت می پذیرد.

1 – پرداخت اعتبارات هزينه اي (استاني و رديفهاي ملي )

2 – پرداخت اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي (استاني ، رديفها و تبصره هاي ملي ) .

3 – پرداخت اعتبارات اختصاصي .

4 –پرداخت تمركز وجوه سپرده .

  *سپرده

1 – پرداخت سپرده هايي كه از طريق حساب رابط تمركز وجوه سپرده خزانه معين واريز گرديده به حساب ذيحساب دستگاه اجرايي و شركتهاي دولتي بر اساس درخواست وجه  (بند ب تبصره 30 قانون محاسبات عمومي )

2 – پرداخت تنخواه گردان رد وجوه به ذيحساب مربوطه جهت پرداخت سپرده هاي اشخاص و پيمانكاران

3 – اعلام وصول سپرده هاي دريافتي بر اساس ريز اعلام شده از سوي دستگاه

4 – تائيديه موجودي سپرده به دستگاهها در پايان سال.

3- بخش  افتتاح و انسداد حسابهاي دولتي دستگاههاي اجرايي

1 – انجام كليه مراحل مربوط به افتتاح حساب درآمدهاي عمومي ، اختصاصي ، سپرده و حسابهاي پرداخت دستگاههاي اجرايي و پس از دريافت درخواست ذيحساب .

2 – همچنين تائيد كارتهاي نمونه امضاء مربوط به حسابهاي قابل برداشت دستگاهها و.

گروه تمرکز و تلفیق حسابهاو روشهای حسابداری

وظایف،عملکرد واهداف

در قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب و آئین نامه اجرایی آن موارد و تکالیفی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی تعریف شده است که از آن جمله ، تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه کل کشور می باشد که در ماده 103 قانون محاسبات عمومی صراحتاً تعیین شده است.

تکالیف تعیین شده در این خصوص در استان، توسط گروه تمرکز و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری انجام می شود. این گروه با چارت سازمانی مشخصی متشکل از رئیس گروه، 3 حسابرس مسئوول و 4 حسابرس ، وظایف خود را که در فصل چهار قانون محاسبات عمومی به شرح ذیل عنوان شده است انجام می دهد:

.1 پیگیری و ارائه به موقع صورتحساب دریافت و پرداخت ماهانه و نهایی و صورتهای مالی دستگاههای اجرایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند.(موضوع مواد 95 و تبصره ماده 64 قانون محاسبات عمومی کشور)

.2دریافت و رسیدگی به صورتحساب دریافت و پرداخت شرکتهای دولتی(موضوع مواد 98 و 99 قانون محاسبات عمومی کشور)

3.دریافت و رسیدگی به صورتحساب دریافت و پرداخت سالانه اعم از اعتبارات هزینه و تملک داراییهای سرمایه ای کلیه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی(ماده 100 قانون محاسبات عمومی کشور)

علاوه بر وظایف یاد شده، این گروه عهده دار انجام امور ذیل نیز می باشد:

1. بررسی صورتحسابهای واصله ماهانه و نهایی دستگاههای اجرایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند، این بررسی ها بر اساس رهنمودها و بخشنامه های صادره انجام می شود و در صورت عدم رعایت مراتب به طور کتبی به دستگاههای اجرایی ذیربط اعلام می گردد.

.2 آموزش رهنمودهای حسابداری

.3 تهیه و تنظیم اصلاحیه صورتحساب عملکرد بودجه سنوات قبل

.4پاسخ به استعلامات در خصوص موارد مرتبط با حسابداری، روشهای آن و اجرای رهنمودهای صادره.

.5ثبت عملکرد نهایی تمامی دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سیستم نرم افزاری جامع تمرکز به جهت تنظیم صورتحساب عملکرد سالانه بودجه استان.

و در نهایت ارسال عملکرد سالانه بودجه استان به اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.

در حال حاضر این گروه با نهایت تلاش و پشتکار در حال انجام امور محوله بوده و همچنان با جدیت بیشتری در راستای ارتقاء اهداف سازمانی برنامه ریزی خود را برای آمادگی حصول بهترین عملکرد در سال آتی مطابق با اهداف برنامه پنجم توسعه آغاز نموده است.

 

^