پیوندهادر سال 1377 همزمان با تشكيل استان گلستان و جدا شدن اين منطقه از استان مازندران ، اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان گلستان از مازندارن منتزع گرديد و با تعداد پرسنل خيلي كم و تازه كار ادامه فعاليت نمود و در ابتداي سال 81 طبق بخشنامه وزارت امور اقتصادي و دارائي به انضمام دستورالعمل و چارت تشكيلاتي اداره كل امور مالياتي از اداره كل امور اقتصادي و دارائي جدا و به صورت جداگانه به فعاليت خود ادامه داد نهايتاً در مورخ 10/4/81 اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان گلستان به سازمان امور اقتصادي و دارائي استان گلستان كه نماينده وزارت امور اقتصادي و دارائي در سطح استان مي باشد ارتقاء يافت ، هم اكنون اين سازمان در شهرستان گرگان ابتداي خيابان پاسداران قرار دارد . 
 
^