نام زیرپورتال


 

میز خدمت الکترونیک اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گلستان

اداره نظارت مالی

اداره خزانه معین

اداره تمرکز و تلفیق حسابها و روش های حسابداری

اداره اموال و اوراق بهادار

                                       معاونت اقتصادی              


 
^