اطلاع رسانی خدمات اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گلستان
 
ردیف اداره / معاونت نام خدمت کد شناسایی خدمت شناسنامه خدمت مراحل
انجام کار
روش ارائه خدمت آدرس دریافت خدمت مدارک و فرم ها
1 اداره اموال و اوراق بهادار صدور سفارش چاپ و توزیع انواع اوراق بهادار و قبوض کنترله 10011132000 دریافت فایل دریافت فایل حضوری گرگان – خیابان پاسداران – اداره کل امور اقتصادی و دارایی گلستان -
2 دریافت اسناد اموال غیرمنقول، رسیدگی و صدور نامه اعلام وصول 10011130100 دریافت فایل دریافت فایل غیر حضوری gl.mefa.gov.ir -
3 دریافت صورتحساب اموال منقول، رسیدگی و صدور نامه اعلام وصول دریافت فایل دریافت فایل غیر حضوری gl.mefa.gov.ir -
4 صدور مجوز کمیسیون خرید، فروش و انتقال خودروهای دولتی 10031157103 دریافت فایل دریافت فایل غیر حضوری gl.mefa.gov.ir -
5 اداره هماهنگی و تلفیق روشهای حسابداری تدوین استاندردها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های حسابداری بخش عمومی و پاسخگویی به استعلامات 10011141000 دریافت فایل دریافت فایل حضوری گرگان – خیابان پاسداران – اداره کل امور اقتصادی و دارایی گلستان -
6 تهیه صورتحساب عملکرد بودجه‌ای سالانه استان 10011153000 دریافت فایل دریافت فایل غیر حضوری gl.mefa.gov.ir -
7 رسیدگی به صورتحساب ماهانه  دستگاه اجرایی دریافت فایل دریافت فایل غیر حضوری gl.mefa.gov.ir -
8 اداره خزانه پرداخت اعتبارات هزینه‌ای (سایر) استان گلستان 10011156000 دریافت فایل دریافت فایل غیر حضوری gl.mefa.gov.ir دریافت فایل
9 پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان گلستان 10011138000 دریافت فایل دریافت فایل غیر حضوری gl.mefa.gov.ir دریافت فایل
10 پرداخت حقوق کارکنان دولت استان گلستان 10011139000 دریافت فایل دریافت فایل غیر حضوری gl.mefa.gov.ir دریافت فایل
11 استرداد وجوه اشتباه واریزی استان گلستان 10011149000 دریافت فایل دریافت فایل غیر حضوری gl.mefa.gov.ir دریافت فایل
12 اعمال حساب درآمد و صدور تأییدیه درآمد استان گلستان 10011155000 دریافت فایل دریافت فایل حضوری گرگان – خیابان پاسداران – اداره کل امور اقتصادی و دارایی گلستان دریافت فایل
13 افتتاح، تغییر نمونه امضا و انسداد حساب های دولتی استان گلستان دریافت فایل دریافت فایل حضوری گرگان – خیابان پاسداران – اداره کل امور اقتصادی و دارایی گلستان دریافت فایل
14 دریافت درآمدهای اختصاصی و پرداخت اعتبارات اختصاصی 10011137000 دریافت فایل دریافت فایل غیر حضوری gl.mefa.gov.ir دریافت فایل
15 دریافت و پرداخت سپرده دستگاه های اجرایی استان گلستان 10011146000 دریافت فایل دریافت فایل غیر حضوری gl.mefa.gov.ir دریافت فایل
16 اداره نظارت مالی اعلام وضعیت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و شرکت‌های دولتی مربوط به دستگاه اجرایی 10071144000 دریافت فایل دریافت فایل غیر حضوری gl.mefa.gov.ir -
17 نظارت مالی از طریق انتصاب ذیحسابان دستگاههای اجرایی 10011158000 دریافت فایل دریافت فایل حضوری گرگان – خیابان پاسداران – اداره کل امور اقتصادی و دارایی گلستان -
18 حسابرسی دستگاه‌های اجرایی دریافت فایل دریافت فایل حضوری گرگان – خیابان پاسداران – اداره کل امور اقتصادی و دارایی گلستان -
19 حسابرسی نهادهای عمومی غیر دولتی 10011145000 دریافت فایل دریافت فایل حضوری گرگان – خیابان پاسداران – اداره کل امور اقتصادی و دارایی گلستان -
20 رسیدگی به اختلاف نظر ذیحساب با رئیس دستگاه اجرایی دریافت فایل دریافت فایل حضوری گرگان – خیابان پاسداران – اداره کل امور اقتصادی و دارایی گلستان دریافت فایل
21 رسیدگی و صدور مجوز پرداخت دیون بلامحل 10011147000 دریافت فایل دریافت فایل حضوری گرگان – خیابان پاسداران – اداره کل امور اقتصادی و دارایی گلستان -
22 معاونت اقتصادی تسهیل و ساماندهی فرآیند صدور مجوز کسب و کار 10011143000 دریافت فایل دریافت فایل غیر حضوری gl.mefa.gov.ir دریافت فایل
23 معرفی جهت أخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی دریافت فایل دریافت فایل غیر حضوری gl.mefa.gov.ir دریافت فایل
24 وصول سود سهام 10011159000 دریافت فایل دریافت فایل غیر حضوری gl.mefa.gov.ir -
^