فرمهای افتتاح حساب بانک مرکزی

فرم درخواست افتتاح حسابهای مورد نیاز  دستگاههای استانی با خزانه معین استان

بخشنامه 106954.119053.175883

فرم نمونه مکاتبه درخواست انسداد حسابهای قبلی دستگاههای استانی با خزانه معین استان
نمونه مکاتبه دستگاه اجرایی با خزانه معین جهت صدور ساختار شناسه واریز
بانک_های_کارگزار_بانک_مرکزی_جمهوری


ترکیب فایل ارسالی حقوق جهت ارسال به خزانه
تائیدیه وجوه دریافتی از خزانه اعتبارت تملک دارایی سرمایه ای


جدیدترین فرمهای اداره کل خزانه در راستای بخشنامه شماره 55/177920 مورخ 1394/09/22      
                                                           

    فایلهای تاییدیه منابع و مصارف دستگاههای اجرایی 
 
فرم واحد و متحدالشکل طراحی شده برای درخواست وجه دستگاههای اجرایی فرم های بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای افتتاح و یا تغییر امضای حسابهای دولتی
ردیف فرم راهنمای تکمیل
1 فرم شماره 6 - امضاء فایل 1 راهنما
فایل 2 راهنما
2 فرم شماره 15 - امضاء فایل 1 راهنما
فایل 2 راهنما
3 فرم افتتاح حساب ارزی فایل راهنما
 


فرمهای بانکی بانکهای عامل برای افتتاح یا تغییر امضا حسابهای دولتی

 
بخشنامه پرداخت حقوق قراردادی

^